Chuyển tới nội dung

Chức năng, nhiệm vụ

1) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn cơ sở ngành, chuyên ngành, chuyên sâu trong chương trình đào tạo cử nhân luật; các môn pháp luật, chính sách pháp luật thuộc các khoa chuyên ngành khác như: môn pháp luật bảo vệ môi trường ngành biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; môn chính sách, pháp luật về tài nguyên nước ngành Quản lý tài nguyên nước; môn Luật khoáng sản chuyên ngành địa chất - khoáng sản; môn Pháp luật kinh doanh ngành kế toán, quản trị kinh doanh,Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên…; môn pháp luật đại cương của tất cả các ngành trong trường theo kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;

2) Xây dựng và hoàn thiện đề cương các môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được Trưởng khoa, Hiệu trưởng giao;

3) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Nhà trường;

4) Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực pháp luật và ứng dụng kết quả nghiên cứu đó trong giảng dạy, thực hiện các hoạt động khoa học theo kế hoạch của Trường và Khoa;

5) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn;

6) Tổ chứcđánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và Trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

7) Phụ trách công tác cố vấn học tập, quản lý sinh viên ngành luật theo quy định của Khoa và Trường.