Chuyển tới nội dung

Nghiên cứu khoa học sinh viên Luật năm học 2019-2020

20.12.2019

Nhằm thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Bộ môn Luật năm học 2019 – 2020, cũng như tạo hứng thú say mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo để góp phần nâng cao chất lượng học tập; trên cơ sở Thông báo số 2314/TB-TĐHHN ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc đăng kí và thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2019 – 2020, nhóm sinh viên lớp ĐH8LA nhiệt tình hưởng ứng phong trào và mạnh dạn đăng kí đề tài NCKH năm học 2019-2020. Cụ thể:

1. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

 

Họ tên: Lê Quỳnh Nhi

Lớp: ĐH8LA

Thành tích: Giấy khen BCH Chi đoàn LLCT; kết quả học tập đạt loại Khá Giỏi; tích cực tham gia hoạt động đoàn thể

Họ tên: Nguyễn Thị Tú Trinh

Lớp: ĐH8LA

Thành tích: Kết quả học tập đạt loại Khá; tích cực tham gia hoạt động đoàn thể

Họ tên: Khuất Quang Hòa

Lớp: ĐH8LA

Thành tích: Giấy khen BCH Chi đoàn LLCT; Giấy khen BCH Đoàn trường; kết quả học tập đạt loại Khá Giỏi; tích cực tham gia hoạt động đoàn thể

Họ tên: Dương Văn Minh

Lớp: ĐH8LA

Thành tích: Kết quả học tập đạt loại Khá; tích cực tham gia hoạt động đoàn thể

2. Tên đề tài:Nghiên cứu pháp luật về tội phạm môi trường

3. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Thùy Dung – GV Bộ môn Pháp luật

4. Tiến độ thực hiện:

Sau khi được Hội đồng khoa học Khoa thông qua đề tài nghiên cứu, được Nhà trường phê duyệt Thuyết minh đề cương và giao đề tài nghiên cứu (Quyết định số 3547/QĐ-TĐHHN ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) nhóm sinh viên nghiên cứu đã bước đầu tìm nguồn tài liệu có liên quan đến đề tài, xây dựng khung và nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài.

Tháng 12 năm 2019, thực hiện theo Thông báo số 4568/TB-TĐHHN ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về Kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học; nhóm sinh viên nghiên cứu đã báo cáo tiến độ thực hiện đề tài của nhóm trước Hội đồng Khoa và Bộ môn. Đề tài đảm bảo đúng tiến độ, được các Thầy Cô trong hội đồng nhận xét, đánh giá, góp ý chi tiết. Nhóm nghiên cứu đã tiếp thu những ý kiến đóng góp và chỉnh sửa nội dung đề tài nghiên cứu.

Đến nay, nhóm sinh viên đang thực hiện đúng tiến độ đề tài.