Chuyển tới nội dung

Tổng hợp các công trình NCKH lĩnh vực pháp luật từ năm 2011-2016

14.01.2018

Hiện nay, hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ của người giảng viên. Điều này đã được nêu rõ trong Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 về ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2011về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viêntại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mặt khác, nếu như chức năng dạy học và giáo dục là chức năng cơ bản của giảng viên thì NCKH cũng là một chức năng quan trọng của người giảng viên. Vì vậy, việc NCKH của giảng viên lâu nay luôn được Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề cao, chú trọng, đặt ra như một nhiệm vụ bắt buộc, thường xuyên và là một tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để đánh giá giảng viên.

            Để nâng cao chất lượng dạy và học cũng như đánh giá khả năng lao động chuyên môn, tư duy lý luận và nhận thức thực tiễn của giảng viên, Bộ môn Pháp luật luôn luôn đi đầu trong công tác NCKH hằng năm, số lượng các công trình NCKH lớn, được đánh giá cao đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn ngày càng cao của xã hội. Các công trình NCKH của giảng viên thuộc Bộ môn Pháp luật luôn được đánh giá cao, là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên cũng như giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành Luật.

1. Tổng hợp các đề tài NCKH lĩnh vực pháp luật từ năm 2011 – 2016

STT

Tên đề tài

Năm thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Kết quả nghiệm thu

Ghi chú

1

Một số vấn đề lý luận về tội phạm – So sánh giữa Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật hình sự Việt Nam

2015

Vũ Thị Thùy Dung

Khá

Đề tài cấp cơ sở

Trường ĐH Tài nguyên&Môi trường HN nghiệm thu

2

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước ở Việt Nam

2015

Phạm Quang Phương

 

Khá

Đề tài cấp cơ sở

Trường ĐH Tài nguyên&Môi trường HN nghiệm thu

3

Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

2015

Nguyễn Thị Bình

Khá

Đề tài cấp cơ sở

Trường ĐH Tài nguyên&Môi trường HN nghiệm thu

4

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước

2016

Trần Lệ Thu

Xuất sắc

Đề tài cấp cơ sở

Trường ĐH Tài nguyên&Môi trường HN nghiệm thu

6

Pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp ở Việt Nam

2016

Phạm Quang Phương

(Thành viên)

 

Khá

Khoa Luật  - Đại học Quốc gia Hà Nội

(Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

2. Tổng hợp giáo trình, Bài báo đã xuất bản, đăng trong lĩnh vực pháp luật từ năm 2011 – 2016

STT

Tên công trình

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm

1

Giáo trình Pháp luật đại cương

 

 

 

Trần Lệ Thu

(chủ biên)

 

 

 

 

Trần Lệ Thu

 

 

Trường ĐH Tài nguyên&Môi trường HN nghiệm thu

2011

2

 

3.

Giáo trình Luật Kinh tế

 

Giáo trình Luật kinh doanh bất động sản

Trường ĐH Tài nguyên&Môi trường HN nghiệm thu

4

Giữ lại vàng đen cho thế hệ tương lai

Tạp chí Tài nguyên Môi trường - Số 13, kỳ 1 tháng 7/2011

5

Hoàn thiện pháp luật môi trường ở Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững

Tạp chí Tài nguyên Môi trường- Số 13, kỳ 1 tháng 7/2011

6

Áp dung pháp luật đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp

 

 

Trần Lệ Thu

Tạp chí Thanh tra Chính Phủ - Tháng 7/2014

2014

 

7

Sự cần thiết điều chỉnh pháp luật đánh giá tác động môi trường và yêu cầu đặt ra

Tạp chí Thanh tra Chính Phủ - Tháng 8/2014

8

Huyện Yên Lập (Phú Thọ): Đến bao giờ tình trạng mất an toàn lao động, ô nhiễm môi trường ở các mỏ đá mới chấm dứt

 

Phạm Quang Phương

 

Tạp chí  Bảo hộ lao động số 238

9

Pháp luật đánh giá tác động môi trường qua thực tiễn tại Hà Nội

Trần Lệ Thu

 

Luận Án tiến sĩ

2015

 

10

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

Tạp chí Thanh tra Chính Phủ - Tháng 8/2015

11

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên

Vũ Thị Thùy Dung

Tạp chí Thanh tra số 06/2015

12

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tạp chí Thanh tra số 08/2015

13

Nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường nước mặt nhằm phát triển bền vững

Phạm Quang Phương

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số280

14

Trách nhiệm bảo vệ môi trường khu công nghiệp của Ban Quản lý Khu công nghiệp

Nguyễn Thị Bình

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật -Số chuyên đề tháng 8

15

Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Thị Bình

NXB Xây dựng – Sách chuyên khảo -Tháng 8