Chuyển tới nội dung

Tổ chức mở lớp học phần trong học kỳ phụ đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021

08.09.2020

Căn cứ Quyết định số 2651/QĐ-TĐHHN ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành Tiến độ, Kế hoạch đào tạo, Khối lượng giảng dạy Hệ đại học chính quy khóa 7,8,9; Đại học liên thông chính quy khóa 8,9 năm học 2020-2021 hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học chính quy;

Căn cứ nguyên vọng học tập của sinh viên; Xét theo đề nghị của trưởng các Khoa/ Bộ môn;Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức mở lớp các học phần trong học kỳ phụ đợt 1 - Học kỳ I năm học 2020-2021.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác