Chuyển tới nội dung

Thông báo thu Báo cáo thực tập tốt nghiệp, giấy xác nhận đơn vị thực tập

11.03.2022

        KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

        BỘ MÔN PHÁP LUẬT

   ⸺⸺⸺⸺

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, xác nhận đơn vị thực tập của SV- ĐH8LA

          Khoa lý luận chính trị, Bộ môn pháp luật thông báo:

- Toàn thể sinh viên ĐH8LA nộp  báo cáo tốt nghiệp, giấy xác nhận đơn vị thực tập tốt nghiệp về văn phòng Bộ môn pháp luật

Thời gian thu:  từ 8h đến 16h thứ 3 ngày 15/3/2022 

Sản phẩm: 

  1. 02 cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp đóng quyển, bìa, số trang… theo đúng mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 1415/QĐ- TĐHHN ngày 03 tháng 06 năm 2015 (lưu ý nếu sinh viên không thực hiện đúng mẫu bộ môn sẽ không thu)
  2. 01 Nhật ký thực tập tốt nghiệp có xác nhận kết quả thực tập của đơn vị sinh viên thực tập (theo đúng mẫu)

Sinh viên thực hiện 5k và nộp tại văn phòng bộ môn pháp luật;

Liên hệ trực tiếp với Cô Đan (0964666393),  Cô Hiền (0978498861)

 

 

P.Trưởng khoa- Trưởng bộ môn PL

(đã ký)

 

Trần Lệ Thu

Bài viết khác